» Zobrazit všechny příspěvky

Výzva mladým divadelníkům - ProEntrée 20189.5.2018 15:27:00

Centrum experimentálního divadla, p.o. vypisuje otevřenou výzvu projektu ProEntrée 2018.


Výzva je určena mladým divadelníkům (nově vznikajícím či již existujícím divadelním skupinám). Vybraný umělecký tým bude mít možnost realizovat inscenaci v prostoru Sklepní scény CED.


Centrum experimentálního divadla podporuje aktivity nastupujících generací nadějných divadelních umělců. Ať už jde o profesionály, či divadelníky teprve se prosazující v profesionálním divadle. Projekt ProEntrée směřuje právě ke zviditelnění a nasměrování prvních profesionálních kroků začínajících divadelníků a umožňuje realizovat divadelní projekt v profesionálních podmínkách Centra experimentálního divadla, p.o.

 

Podmínky účasti: 
Umělecký tým (režisér, dramaturg a scénograf) musí být tvořen studenty, případně absolventy uměleckých vysokých škol (JAMU, DAMU, VŠMU a umělecko-teoretických oborech univerzit). Absolventi se mohou hlásit do projektu maximálně však tři roky od absolutoria v bakalářském nebo magisterském stupni vysoké školy. Počítá se datum odevzdání přihlášky. Umělecký tým, který v minulosti již realizoval inscenaci v rámci projektu ProEntrée se již nemůže výběrového řízení zúčastnit, jeho jednotliví členové v rámci jiného týmu však ano. Všichni členové uměleckého týmu potvrzují a ručí za svůj projekt podpisem na přihlášce.

 

Přihláška musí obsahovat:
- koncepci plánované inscenace (v rozsahu max. 3 normostrany).
- scénář, literární scénář, nebo libreto inscenace (případně jen koncept, nebo rozpracovanou scénu, ze které bude evidentní směřování záměru).
- křestní list plánované inscenace (musí obsahovat i konkrétní představu o reálném hereckém obsazení inscenace).
- profil uměleckého týmu (režisér, dramaturg, scénograf).
- ověření dostupnosti autorských práv (vyjádření agentury DILIA o. s., agentury Aura-Pont nebo autora).
- rozpočet inscenace – včetně plánovaných honorářů a veškerých dalších provozních nákladů spojených s reprízováním (kalkulace nákladů na 1 reprízu).
- umělecký tým musí být připraven v období posuzování projektů zodpovědět případné doplňující dotazy vznesené výběrovou komisí (stačí elektronickou formou).

Podmínkou je směřovat k realizaci komorního jevištního tvaru o maximálním počtu pěti herců - vzhledem k budoucímu reprízování inscenace a provozně technickým podmínkám Projektu CED.

 

Uzávěrka přihlášek je dne 14. 6. 2018. Přihlášky zasílejte manažerce Projektu CED – Vladimíře Kalatové – CED, p. o., Zelný trh 9, 602 00 Brno (může být i elektronicky), ced@ced-brno.cz. V případě zaslání poštou rozhoduje datum podání.

 

Vyhodnocení: Vítězný tým bude vybrán komisí složenou z ředitele CED, manažerky Projektu CED, uměleckého vedoucího Projektu CED, zástupce ředitele CED a přizvaných dvou členů odborné veřejnosti nejpozději do 28. června 2018.

 

Realizace: CED, p. o. uzavře s vybraným tvůrčím týmem smlouvu a na jejím základě vloží do projektu finanční částku v maximální výši 65 000 Kč. Z této částky mohou být hrazeny:
- honoráře uměleckému týmu (režisér, dramaturg, scénograf),
- herecké honoráře za nazkoušení inscenace,
- autorská práva,
- náklady na výrobu kostýmů, scény a rekvizit,
- sazba a tisk plakátů a programů.

 

CED, p.o. dále poskytne a prostřednictvím Projektu CED organizačně zajistí:
- prostor pro zkoušení v prostoru Kongresového sálu (případně Sklepní scény) v červnu až listopadu 2018 v minimálním počtu 30 čtyřhodinových zkoušek dle provozních možností prostor,
- prostor Sklepní scény v generálkovém týdnu (minimálně 4 dny před premiérou),
- standardní technické vybavení,
- technika inscenace z řad zaměstnanců CED (kumulovaná funkce osvětlovač – zvukař – stavba),
- uzavření autorskoprávní smlouvy k inscenaci,
- prostor Sklepní scény pro další reprízy inscenace (předpokládáno je 10 repríz do června 2019). O případném prodloužení reprízování inscenace rozhodne ředitel CED.
- CED, p.o. hradí honoráře herců na základě platných smluv a veškeré spotřební náklady na jednotlivá představení. Náklady na jednu reprízu však nesmí přesáhnout 3 000 Kč. Pokud náklady přesahují tuto částku, musí být zohledněny v rozpočtu inscenace.
- propagaci premiéry a všech repríz na měsíčních plakátech a elektronických médiích Projektu CED.

CED, p.o. bude vlastníkem veškerých práv k uvádění inscenace. Inscenace bude vždy (i v případě případných zájezdů) prezentována jako vlastní inscenace CED, p.o. realizována v rámci projektu ProEntrée.

 

Další:
CED, p.o. nemůže pro projekt ProEntrée zajistit herecký tým z řad zaměstnanců CED. Herecký tým musí být zajištěn žádajícím uměleckým týmem a jeho strategie složení je zásadní posuzovanou podmínkou výběru a posouzení.

Veškeré provozní a technické záležitosti musí být konzultovány a schváleny manažerem Projektu CED, stejně tak dramaturgické či ideové změny (scénář, jevištní řešení, změna interpretace např.) s uměleckým vedoucím Projektu CED.

 

Více informací poskytne:
manažerka Projektu CED
Vladimíra Kalatová
CED, p.o.
Zelný trh 9, 602 00 Brno
tel.: +420 542 123 428 nebo +420 777 248 290
ced@ced-brno.cz