» Zobrazit všechny příspěvky

ProEntrée 2018/19: výzva pro divadelní sezonu 2018/201921.9.2018 15:36:00

“realizace podzim/zima 2018”

Centrum experimentálního divadla, p. o. (CED) vypisuje otevřenou výzvu projektu ProEntrée 2018.

Výzva je určena mladým divadelníkům (nově vznikajícím či již existujícím divadelním skupinám). Vybraný umělecký tým bude mít možnost realizovat inscenaci v prostoru Sklepní scény CED.

CED podporuje aktivity nastupujících generací nadějných divadelních umělců, ať už jde o profesionály či divadelníky teprve se prosazující v profesionálním divadle. Projekt ProEntrée směřuje právě
ke zviditelnění a nasměrování prvních profesionálních kroků začínajících divadelníků a umožňuje realizovat divadelní projekt v profesionálních podmínkách CED.

 

Podmínky účasti:

Umělecký tým (režisér, dramaturg a scénograf) musí být tvořen studenty, případně absolventy uměleckých vysokých škol (JAMU, DAMU, VŠMU a umělecko-teoretických oborů univerzit). Absolventi se však mohou hlásit do projektu maximálně tři roky od absolutoria v bakalářském nebo magisterském stupni vysoké školy. Počítá se datum odevzdání přihlášky. Umělecký tým, který v minulosti již realizoval inscenaci v rámci projektu ProEntrée se nemůže výběrového řízení zúčastnit, jeho jednotliví členové v rámci jiného týmu však ano. Všichni členové uměleckého týmu potvrzují a ručí za svůj projekt podpisem na přihlášce.

Inscenace může být už rozpracována v době podání přihlášky.  Bude brán zřetel na časový harmonogram.

 

Přihláška musí obsahovat:

Podmínkou je směřovat k realizaci komorního jevištního tvaru o maximálním počtu pěti herců - vzhledem k budoucímu reprízování inscenace a provozně technickým podmínkám Projektu CED.

 

Uzávěrka přihlášek je dne 14. 10. 2018.

Přihlášky zasílejte manažerce Projektu CED – Lence Jirků – Centrum experimentálního divadla, p. o., Zelný trh 9, 602 00 Brno (může být i elektronicky), ced@ced-brno.cz. V případě zaslání poštou rozhoduje datum podání.

 

Vyhodnocení:

Vítězný tým bude vybrán komisí složenou z ředitele CED, manažerky Projektu CED, uměleckého vedoucího Projektu CED, zástupce ředitele CED a přizvaných dvou členů odborné veřejnosti nejpozději do 21. října 2018.

 

Realizace:

CED uzavře s vybraným tvůrčím týmem smlouvu a na jejím základě vloží do projektu finanční částku
v maximální výši 65 000 Kč.

Z této částky mohou být hrazeny:

honoráře uměleckému týmu (režisér, dramaturg, scénograf),

CED dále poskytne a prostřednictvím Projektu CED organizačně zajistí:

CED bude vlastníkem veškerých práv k uvádění inscenace. Inscenace bude vždy (i v případě případných zájezdů) prezentována jako vlastní inscenace CED realizovaná v rámci projektu ProEntrée.

 

Další:

CED nemůže pro projekt ProEntrée zajistit herecký tým z řad zaměstnanců CED. Herecký tým musí být zajištěn žádajícím uměleckým týmem a jeho strategie složení je zásadní posuzovanou podmínkou výběru a posouzení.

Veškeré provozní a technické záležitosti musí být konzultovány a schváleny manažerem Projektu CED, stejně tak dramaturgické či ideové změny (scénář, jevištní řešení, změna interpretace např.) s uměleckým vedoucím Projektu CED.

Výzva “realizace podzim/zima 2018” je koncipovaná jako otevřená, tzn. může se hlásit tým splňující podmínky výzvy, ale je koncipovaná i jako adresná, kdy jsou osloveni mladí tvůrci po předchozím výběru.

 

Více informací poskytne:


Umělecký šéf Projektu CED
Pavel Baďura
pavel.badura@gmail.com

Manažerka Projektu CED
Lenka Jirků
tel.: +420 542 123 428 nebo +420 777 248 290
ced@ced-brno.cz
Centrum experimentálního divadla, p. o.
Zelný trh 9, 602 00 Brno

 

Výzva ke stažení v PDF